Forskningsprocessen

All forskning börjar med att någon vill veta något. Ibland handlar det om ren nyfikenhet på hur verkligheten är beskaffad och ibland finns det en önskan om att ändra på världen. I detta skede i forskningsprocessen är det fullt tillåtet med ideologier och åsikter som pekar ut riktningen eller målet för forskningen.

Vad vill du veta?

Därefter formulerar forskaren sitt syfte och berättar vad hen vill uppnå.

Utifrån tidigare forskning och teorier formulerar forskaren frågor eller hypoteser, som tydligt anger vad hen vill undersöka.

Därefter väljer forskaren sin metod, som handlar om hur frågorna eller hypoteserna ska besvaras, till exempel kvalitativt eller kvantitativt.

Med hjälp av sin metod genomför forskaren sin undersökning.

När undersökningen är slut har forskaren kommit fram till ett resultat.

Detta resultat måste sedan tolkas för att forskaren ska kunna dra några slutsatser om sina resultat.

Och slutsatserna ligger sedan till grund för att förändra – och förhoppningsvis förbättra – samhället.

Hur ska samhället se ut 2040?

Karta över Vetenskapsteori