Metoder

Kanske är det bättre att säga att det “vetenskapliga” kan fångas in med de metoder som används, snarare än resultaten, även om det inte finns en vetenskaplig metod. Ett förslag har dock varit den hypotetiska-deduktiva metoden, då humanvetarnas tolkningar skulle motsvara naturvetarnas hypoteser.

En grov förenkling av den vetenskapliga metoden är att den är till för att pröva teorierna.

En metod handlar om hur man gör för att undersöka eller pröva något.

Embed from Getty Images

Om du vill vara vetenskaplig så behöver du använda en vedertagen vetenskaplig metod. Men hitta inte på en egen utan använda en som är accepterad. Då slipper du uppfinna hjulet igen. Det finns mängder med olika metoder för olika ämnen och här finns ingen möjlighet att gå igenom dem alla. Med ett undantag:

Den hypotetiska-deduktiva metoden

Den hypotetiska-deduktiva metoden är en blandning av deduktion och induktion. Det är den metoden som främst fångar in hur forskning går till i praktiken. Den går till på följande sätt:

  • Ställ upp en hypotes (gissning, antagande) utifrån din teori. Det gör du genom att logiskt dra slutsatser (deduktion) om vad som borde följa av teorin. Till exempel att inte bara äpplen faller till marken utan även apelsiner.
  • Pröva sedan hypotesen mot verkligheten: Stämmer de slutsatserna med verkligheten? Faller även apelsiner till marken?
  • Om ja, då stärks din teori.
  • Om nej, då falsifieras teorin.

Generalisering

Det vetenskapliga hantverket hjälper forskaren att uttala sig om världen utifrån en begränsad empiri. Hen generaliserar sina resultat – som alltid är ett litet stickprov av hela verkligheten – så att hen kan uttala sig om hela världen. En liten undersökning hjälper oss att förstå den stora världen.

Karta över Vetenskapsteori