Kritiska frågor

Ett enkelt förhållningssätt när du läser kritiskt, som fungerar i många men inte i alla lägen, är att ställa följande frågor:

  • Vad påstås?

Vilka fakta- och värdepåståenden kommer författaren med? Många diskussioner (gräl) bottnar i missuppfattningar av det som sägs. De hade lätt kunnat undvikas om personerna först varit överens om vad det faktiskt står i texten (och hur det ska tolkas).

  • Är det sant?

Vilka bevis har författaren? För att utvärdera dessa bevis använder du vetenskapsteori eller argumentationsanalys.

Hur trovärdig är texten? För att avgöra det använder du källkritik.

  • Har författaren tänkt fel?

Denna fråga handlar om tankens väg till texten. Författaren kan till exempel ha använt sig av fel perspektiv eller fel helhet, som gör att texten blir annorlunda än vad författaren tänkt sig. Författaren kan också ha använt sig av felaktiga (och ibland outtalade) antaganden.

Har författaren (eller du som läsare) gått i en tankefälla?

Du kan använda till exempel retorikanalys för att avslöja detta.

  • Försöker författaren påverka mig?

För att avgöra om författaren försöker påverka dig som läsare kan du använda kritisk bildanalys för att avslöja det.

Karta över Lässtrategier