Vetenskap

I den vetenskapliga artikeln eller avhandlingen hittar du de viktigaste forskningsrönen. Men de är inte skrivna pedagogiskt för studenter, vilket kan göra dem svåra att läsa.

Avhandlingarna står för en majoritet av grundforskningen.

I artiklarna finns forskningsfronten. Det är där som du hittar den senaste forskningen.

Embed from Getty Images

Författaren ska vara neutral och objektiv och texten ska inte innehålla åsikter, särskilt inte i resultatgenomgången. Möjligen kan de förekomma i sammanfattningen.

Vetenskapliga texter innehåller inte retoriska fin- och fulknep, eftersom det är resonemangen som står i fokus.

Både avhandlingar och artiklar följer oftast en vedertagen mall (textstruktur), vilket gör det lätt att hitta i dem – om man känner till den.

 • Abstrakt
 • Inledning
  • Syfte
  • Frågor
  • Tidigare forskning och teorier
  • Metoddiskussioner
 • Resultat
  • Undersökningens resultat redovisas
  • Resultaten tolkas och diskuteras, bland annat i förhållande till tidigare forskning
 • Sammanfattning
  • Texten sammanfattas
 • Referenser
  • Noter
  • Litteratur
  • Bilagor

I början av texten finns en abstrakt som kort sammanfattar hela texten och de viktigaste slutsatserna. Börja med att läsa den om du är osäker på om du behöver läsa hela texten.

I inledningen går författaren igenom den vetenskapliga grunden för forskningen. Hen berättar vad som är syftet med forskningen, det vill säga vad och varför hen vill undersöka något. Dessutom presenteras forskningsfrågorna som författaren vill ha svar på. Därefter går författaren igenom tidigare forskning och eventuella teorier som undersökt frågan tidigare. Inledningen ska författaren även presentera sin metod. Inledningen läser du framförallt för att kunna förstå själva undersökningen och resultaten, om du vill fördjupa dig i ämnet.

Embed from Getty Images

I resultatdelen presenteras alla resultat som författaren fått fram i undersökningen. Dessutom tolkas och diskuteras resultaten för att komma fram till vad de betyder och hur vetenskapligt trovärdiga de är.

I sammanfattningen sätter författaren in resultaten i ett större sammanhang, bland annat i förhållande till tidigare forskning. Har undersökningen stärkt eller falsifierat tidigare forskning? Dessutom pekar forskningen ibland ut intressanta undersökningar som andra forskare kan gå vidare med.

I referenser finns omfattande noter till texten och dessutom en litteraturlista på alla verk som nämns i noterna. Detta läser du bara om du verkligen vill fördjupa dig i området.

Men du läser en vetenskaplig artikel vanligen i följande ordning:

 1. Abstrakt
 2. Sammanfattning
 3. Resultat
 4. Inledning
 5. Referenser

Det gör du för att spara tid. Om abstrakten verkar ointressant för dig så är det bättre att leta upp en mer relevant artikel för ditt syfte.

Om sammanfattningen visar att artikeln inte handlar om det som du var ute efter, så slutar du att läsa.

Om resultaten är så intressanta att du vill veta mer om undersökningen, så går du vidare till inledningen, som ofta är svårare än resultaten.

Och om du slutligen inser att det var en viktig artikel för dig, så kanske du letar dig vidare till liknande artiklar med hjälp av referenserna.

Karta över Lässtrategier