Min sammanfattning av läsförståelse

Problemet med både läsningen och skrivandet är att det inte går att se en tanke. Det gör att vi måste använda språket för att i ett första steg få ner tankarna i text och sedan få läsaren att omvandla texten till sina egna tankar. Förhoppningsvis liknar den nya tanken hos läsaren den tanken som tidigare funnits hos författaren. Då har kommunikationen fungerat.

En text påverkas av genre, textstruktur och narrativ. Dessa tre begrepp går in i varandra. Genren är de gemensamma drag som finns hos alla texter i en viss genre, till exempel stil, textstruktur (i vilken ordning innehållet i en text kommer) och narrativ (vad en text får och inte får innehålla). Men även texter i olika genrer påverkas av varandra, eftersom de allra flesta texter är intertextuella (de relaterar till andra texter).

När du läser en text tolkar du den och hermeneutiken förklarar vad som händer i din hjärna när du tolkar texten. Den hermeneutiska cirkeln menar att du pendlar mellan textens detaljer och dess helhet för att förstå den, samtidigt som du bär med dig förförståelse (tidigare kunskaper) som hjälper dig att förstå texten.

För att förstå en text (det vill säga författarens tankar) behövs det ibland tolkningsnycklar, avsiktligt lämnade detaljer som hjälper dig att tolka texten i rätt riktning , särskilt om det annars skulle vara möjligt att tolka texten på flera olika sätt.

Det finns fyra olika metoder för att tolka en text på, som används i olika sammanhang beroende på vilket syfte läsaren har:

  • Bokstavlig tolkning (då du utgår ifrån ordens betydelser)
  • Tolkning som inlevelse (då det är författarens avsikter som är det viktiga)
  • Tolkning som samarbete (då författaren och läsaren gemensamt bestämmer texten betydelse)
  • Den fria tolkningen (då läsaren själv bestämmer meningen med texten)

Ett sätt att få ytterligare hjälp med läsningen är att använda sig av lässtrategier.

Även om det gick att överföra en tanke till text så går det inte att kopiera texten till långtidsminnet. Problemet med detta är nämligen att det bara blir memorering och inte förståelse. Du behöver bearbeta texten och koppla ihop den med dina tidigare kunskaper för att det ska bli förståelse. För att lyckas med det kan du använda studietekniker som hjälp.

Karta över Läsförståelse