Transfer

Transfer är alla pedagogers våta dröm. Det innebär att du kan bära med dig kunskaper från ett ämne till ett annat, så att du kan få hjälp av dina tidigare kunskaper. Vilka ämnen som kan ligga till grund för transfer har skiftat genom åren. På 1800-talet menade man att latinet var ett sådant ämne. Det gör man inte idag …

Det är nog för mycket att hoppas på att latinet ska införas som obligatoriskt ämne i skolan, så att jag kan använda latinska källor i min historieundervisning. Tänk om de kunde läsa Suetonius’ De vitae caesarum (‘Kejsarbiografier’) på originalspråket! Jag skojar nu, om du undrar 🙂

År 2019 gjordes en undersökning om transfer och kritiskt tänkande i den svenska grundskolan. Forskarna ville undersöka hur betygen korrelerade för kritiskt tänkande i olika ämnen. De jämförde ämnena historia, svenska, matematik och fysik. Trots snarlika skrivningar i kursplanerna, så att källkritiken borde vara densamma i både historia och svenska var korrelationen mellan betygen inte jättestark: 0,36. Forskarna drog därför slutsatsen att kritiskt tänkande är ämnesspecifikt.

Embed from Getty Images

Tiktok – det moderna livets läroplan?

Frågan är om detta är en falsk dikotomi, det vill säga att det kritiska tänkandet är antingen allmänt eller ämnesspecifikt. Om ämnena tolkar kursplanerna olika, så är det inte konstigt med en dålig korrelation. Vad skulle hända om både historia och svenska använder källkritiken på samma sätt? Min gissning är att det för det första är möjligt och att det för det andra skulle skapa transfer. Det vore till och med orimligt att anta att det inte skulle innebära transfer.

Det är allmänt bekant att det är mycket svårt att överföra kritiskt tänkande mellan situationer eller ämnen (transfer). Så hur skulle man kunna göra? Mitt svar är följande:

  • Använd ett metakognitivt språk för att göra tänkandet mer allmänt.
  • Skapa ett språk om och för tänkandet. Kalla det eleverna gör för “analys”, “tolkning”, “jämförelse” eller vad det nu kan vara.
  • Om möjligt, använd en gemensam terminologi för samma begrepp, så att eleverna kan se likheterna (eftersom samma begrepp används i flera ämnen). Det skulle rimligen minska den kognitiva belastningen på elevernas arbetsminne, vilket skulle göra det lättare för dem att tänka. Det explicitgör också de underliggande principerna.
  • Koppla ihop begreppen med hjälp av tankeredskap.

Karta över Kritiskt tänkande