Min sammanfattning av Kritiskt tänkande

Kritiskt tänkande skiljer sig från vanligt tänkande i och med att du försöker tänka annorlunda – på ett nytt sätt – av någon anledning. Det kan handla om att du vill försöka se något ur ett nytt perspektiv eller att problematisera det.

Det kritiska tänkandet skiljer sig också från experttänkande. Medan experten karakteriseras av sina olika tankeredskap och flexibla sätt att tänka på – ofta tack vare sina djupa kunskaper – krävs egentligen inga stora kunskaper för att tänka kritiskt. Självklart kan experten tänka kritiskt med hjälp av sitt experttänkande och gör det ofta också. Men det är ingen förutsättning för det kritiska tänkandet.

Ett vanligt sätt att klassificera det kritiska tänkandet är med hjälp av begreppen färdigheter, karaktärsdrag och handlande. Färdigheterna är vanligt förekommande och lärs ofta ut redan i skolan, i form av till exempel argumentationsanalys eller källkritik.

Det är sällan särskilt svårt att lära ut kritiskt tänkande. Trots det används det kritiska tänkandet alldeles för lite. Detta har att göra med två problem:

  • Det är svårt att överföra kritiskt tänkande mellan situationer och ämnen (transfer).
  • Det är svårt att veta när man ska använda det kritiska tänkandet (system 1 & 2).

Min lösning på problemen med det kritiska tänkandet kan sammanfattas i ett ord: tankeredskap. Dessa kognitiva hjälpmedel har visat sig ingå i experttänkandet och de flesta har i alla fall en viss uppsättning av dem. Men man kan lära sig fler. Alla är kapabla till kritiskt tänkande!

Karta över Kritiskt tänkande