tes


Betydelse: (vetenskapligt) påstående om något sakförhållande eller samband, som i princip är möjligt att bevisa eller vederlägga
Exempel: "För dem är utspelet  – och trollens hyllningskör som följt – ett bevis på deras tes: Att de inte agerar i samhällets utkanter, att de har folkets förtroende."
Jämför: dogm = grundläggande lärosats vars riktighet inte ifrågasätts speciellt i religiösa sammanhang
Jämför: doktrin = fastlagd teori som utgör grundval för handlande särskilt i politiska och militära frågor
Jämför: teorem = vetenskapligt påstående vars sanning låter sig strikt bevisas särskilt i matematiska och logiska sammanhang
Jämför: teori = antagande grundat på noggranna överväganden om faktiska förhållanden ofta för att förklara något
Jämför: antites = motsatt idé eller företeelse till given företeelse
Jämför: syntes = förening av olika enheter till en helhet
Jämför: hypotes = vetenskapligt) antagande som görs för att förklara iakttagna fakta, och som kan prövas med hjälp av nya iakttagelser