teorem


Betydelse: vetenskapligt påstående vars sanning låter sig strikt bevisas särskilt i matematiska och logiska sammanhang
Exempel: "Liksom flera av de andra gillar hon av någon anledning Gödels berömda matematiskt-logiska teorem men hon har missförstått det."
Jämför: dogm = grundläggande lärosats vars riktighet inte ifrågasätts speciellt i religiösa sammanhang
Jämför: doktrin = fastlagd teori som utgör grundval för handlande särskilt i politiska och militära frågor
Jämför: tes = (vetenskapligt) påstående om något sakförhållande eller samband, som i princip är möjligt att bevisa eller vederlägga
Jämför: teori = antagande grundat på noggranna överväganden om faktiska förhållanden ofta för att förklara något