korrespondensteorin


Betydelse: filosofisk uppfattning enligt vilken en sats är sann om och endast om den stämmer överens med verkligheten
Exempel: "Det gängse sättet att avgöra om något är sant har beskrivits med korrespondensteorin."
Jämför: realism = kunskapsteoretisk ståndpunkt enligt vilken det existerar en av medvetandet oberoende yttervärld
Jämför: relativism = ståndpunkten att alla sanningar och värderingar är beroende av tillfälliga eller subjektiva förhållanden och inte gäller under alla omständigheter, för alla och för alltid
Jämför: kulturrelativism = uppfattningen att varje sedvänja borde bedömas utifrån de lokala konventioner och etiska normer som existerar i varje samhälle
Jämför: social konstruktion = uppfattningen att verkligheten eller aspekter av verkligheten är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande