kategorisering


indelning i kategorier
Exempel: Ibland får kategoriseringen av något som en grad- eller artskillnad en vidare betydelse.
Synonym: klassificering = indelning i klasser
Jämför: taxonomi = noggrann vetenskaplig systematik, som ofta följer en princip om över- och underordning
Jämför: hierarki = noggrant fastställd över- och underordning och stränga krav på lydnad
Kommentar: Kategorisering och kategorier är samma sak som klassificering och klasser