hypotes


Betydelse: (vetenskapligt) antagande som görs för att förklara iakttagna fakta, och som kan prövas med hjälp av nya iakttagelser
Exempel: "Vi använder oss ibland av användarintervjuer för att undersöka om den tänkta målgruppen kommer använda funktioner, det vill säga ett sätt att verifiera om våra hypoteser stämmer."
Jämför: tes = (vetenskapligt) påstående om något sakförhållande eller samband, som i princip är möjligt att bevisa eller vederlägga
Jämför: antites = motsatt idé eller företeelse till given företeelse
Jämför: syntes = förening av olika enheter till en helhet