generalisera


Betydelse: ge (mer) allmän giltighet åt någon regel eller utsaga som ursprungligen endast gällt ett fåtal fall
Exempel: "Generalisera inte om skolor, oavsett om de är etniska, konfessionella eller för nationella minoriteter."
Jämför: abstrahera = skapa en allmän och övergripande föreställning (om något) genom att bortse från detaljer
Jämför: extrahera = dra ut något (vanligen något abstrakt)
Jämför: extrapolera = beräkna hur en ut­veckling kommer att fort­löpa utan­för ett om­råde med kända värden
Jämför: interpolera = beräkna ungefärligt värde mellan kända värden
Jämför: selektera = noggrant välja ut enligt vissa förutsättningar för visst syfte
Jämför: differentiera = skapa variation i något som tidigare varit (alltför) enhetligt
Jämför: sovra = sortera bort mindre användbara delar
Jämför: gallra = skilja bort inne­håll som inte är önsk­värt