Dubbelblinda experiment


Betydelse: En experimentell undersökning där effekterna av två eller flera behandlingar skall jämföras, och varken deltagarna eller forskarna vet vilka som fått den ena eller andra behandlingen
Exempel: "Man önskar se en placebokontrollerad dubbelblind studie för att kunna dra några signifikanta slutsatser."