validitet


Betydelse: Den utsträckning i vilken en vetenskaplig undersökning undersöker det som den avser att mäta
Exempel: "Enligt Washington Post kommer de republikanska juristerna fokusera på att granska de inkomna poströsternas validitet."
Jämför: reliabilitet = pålitligheten hos uppmätta värden i ett experiment