Referenser – Lästekniker

 • ACT (2006). Reading Between the Lines: What the ACT Reveals About College Readiness in Reading.
 • Annandale, K. & Bindon, R. & Handley, K. & Johnston, A. & Lockett, L. (2013). First Steps in Literacy: Reading Resource Book. Pearson Canada Inc.
 • Foster, T.C. (2017[2014]). How to read literature like a professor: a lively and entertaining guide to reading between the lines. (Revised edition.) New York, NY: Harper, an imprint of HarperCollins Publishers.
 • Franzén, L. (2003). Aktiva läsare: öva läsförståelse från starten : att läsa “mellan raderna” – lätt som en plätt för små barn!. (1. uppl.) Stockholm: Natur och kultur.
 • Franzén, L. (1993). Att “läsa mellan raderna”: en studie över goda läsare i åk 5 och deras förmåga att göra inferenser samt några inferensträningsmetoder för svaga läsare. Malmö: Lärarhögsk., Institutionen för pedagogik och specialmetodik.
 • Franzén, L. (1997). Läsförståelse: två träningsprogram om att göra inferenser eller “läsa mellan raderna”. Solna: Ekelund.
 • Gear, A. (2015). Att läsa faktatexter: undervisning i kritisk och eftertänksam läsning. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur.
 • Gillis, Victoria & MacDougall, Gregory. (2007). Reading to Learn Science as an Active Process. Science Teacher.
 • Jensen, P. & Ulleberg, I. (2013). Mellan orden: kommunikation i praktiken. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
 • Malpas, J. & Gander, H. (red.) (2017). The routledge companion to hermeneutics. New York: Routledge.
 • McKoon, Gail & Ratcliff, Roger. (1992). Inference During Reading. Psychological review. 99. 440-66. 10.1037/0033-295X.99.3.440.
 • O’Brien, E.J., Cook, A.E. & Lorch, R.F. (red.) (2015). Inferences during reading. (First Edition.) New York: Cambridge University Press.
 • Perfetti, Charles & Rouet, Jean-François & Britt, M. Anne. (1999). The construction of mental representation during reading. Toward A Theory of Documents Representation. 99-122.
 • Reichenberg, M. (2014). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet. (2., [uppdaterade] uppl.) Stockholm: Natur & kultur.
 • Roe, A. (2014). Läsdidaktik: efter den första läsinlärningen. (1. uppl.) Malmö: Gleerup.
 • Samuels, S.J. & Farstrup, A.E. (red.) (2011). What research has to say about reading instruction. (4th ed.) Newark, Del.: IRA.
 • Skolverket. (2018). Analysera och kritiskt granska.
 • Smith, B.D. (2004). The reader’s handbook: reading strategies for college and everyday life. (2nd ed.) New York: Longman.
 • Stray Jørgensen, P. & Harboe, T. (2009). Lästekniker och lässtrategier. (1. uppl.) Malmö: Liber.
 • Olin-Scheller, C. & Tengberg, M. (red.) (2016). Läsa mellan raderna. (Första upplagan). Malmö: Gleerups Utbildning.
 • Vikström, B. (2005). Den skapande läsaren: hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: Studentlitteratur.
 • Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse : högstadiet. (1. uppl.) Stockholm: Natur & kultur.
 • Ödman, P. (2017). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. (3., oförändr. uppl.) Lund: Studentlitteratur.