Referenser – Det akademiska språket

 • Aliotta, M. (2018). Mastering academic writing in the sciences: a step-by-step guide. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • Ask, S. (2007). Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Diss. Växjö : Växjö universitet, 2007. Växjö.
 • Augustsson, G. (2018). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur.
 • Bailey, S. (2006). Academic writing: a handbook for international students. (2. ed.) London: Routledge.
 • Blomström, V. & Wennerberg, J. (2015). Akademiskt läsande och skrivande. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
 • Blåsjö, M. (2004). Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. Diss. Stockholm : Univ, 2004. Stockholm.
 • Forsberg, C. (red.) (2012). Skrivhandboken: en praktisk, pragmatisk handbok för lärare på högskolor och universitet. Kristianstad: Högskolan Kristianstad.
 • Godfrey, J. (2013). The student phrase book: vocabulary for writing at university. New York: Palgrave Macmillan.
 • Götlind, A. & Linnarsson, M. (2015). Konsten att skriva en fotnot: vetenskaplig formalia för humanister. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
 • Jakobsson, U. (2011). Forskningens termer och begrepp: en ordbok. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
 • Janson, T. (2002). Latin: kulturen, historien, språket. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
 • Jarrick, A. & Josephson, O. (1996). Från tanke till text: en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. (2., [översedda] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
 • Hart, C. (2018). Doing a literature review: releasing the research imagination. (2nd edition.) Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 • Hyland, K. (2006). English for academic purposes: an advanced resource book. Abingdon, Oxon: Routledge.
 • Karlsen, G. (2012). Språk, tolkning och argumentation: en samhällsvetenskaplig introduktion. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
 • Lindgren, M. (2005). Den skrivande studenten: idéer, erfarenheter och forskning från Textverkstaden vid Växjö universitet. Växjö: Växjö universitet.
 • Olson, D.R. & Torrance, N. (red.) (2009). The Cambridge handbook of literacy. New York, N.Y.: Cambridge University Press.
 • Oshima, A. & Hogue, A. (2007). Introduction to academic writing Level 3. (3rd ed.) White Plains, NY: Pearson/Longman.
 • Palmer, Lorinda & Levett-Jones, Tracy & Smith, Rosalind & Mcmillan, Margaret. (2014). Academic literacy diagnostic assessment in the first semester of first year at university. The International Journal of the First Year in Higher Education. 5. 10.5204/intjfyhe.v5i1.201.
 • Locke, L.F., Spirduso, W.W. & Silverman, S.J. (1998). Reading and understanding research. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
 • Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2018). Att skriva en bra uppsats. (Upplaga 4). Stockholm: Liber.
 • Schött, K. (2015). Studentens skrivhandbok. (3. [bearb.] uppl.) Stockholm: Liber.
 • Skagert, U. (red.) (2015). Högskolepedagogisk debatt tema: akademiskt språkbruk. Kristianstad: LärandeResursCentrum, Högskolan Kristianstad.
 • Smith, B.D. (2004). The reader’s handbook: reading strategies for college and everyday life. (2nd ed.) New York: Longman.
 • Stein, N.L. & Raudenbush, S.W. (red.) (2011). Developmental cognitive science goes to school. London: Routledge.
 • Strömquist, S. (2019). Skrivboken: skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. (Åttonde upplagan). Malmö: Gleerups.
 • Swales, J.M. & Feak, C.B. (2012). Academic writing for graduate students: essential tasks and skills. (3., [rev. and expanded] ed.) Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Vetenskapsrådet (2015). Forskningens framtid!: svensk vetenskaplig produktion och publiceringsmönster i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Vetenskapsrådet.
 • Vilborg, E. (2007). Rena grekiskan: klassiskt språk i modern tid. (1. uppl.) Stockholm: Norstedts akademiska förlag.
 • Zemach, D.E. & Rumisek, L.A. (2003). Academic writing: from paragraph to essay. Oxford: Macmillan.
 • Øyen, S.A. & Solheim, B. (2015). Akademiskt skrivande: en skrivhandledning. (första upplagan). Malmö: Gleerups Utbildning.